در این سرویس ما خدمات و تبلیغ شما را از طریق روشهای تبلیغ پیامکی ، تبلیغات در وبسایتها ، تبلیغ در اپلیکیشن و تبلیغ در گوگل انجام میدهیم که هر کدام روش خاص خود را دارد.
بصورت پیشفرض هزینه تعیین شده برای این سرویس برای خدمات تبلیغات پیامکی برای تعداد 2هزار پیامک تعیین شده و بیشتر ازین مقدار را میتوانید در مراحل بعدی سفارش انتخاب کنید